• VI

𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐩𝐫𝐞 𝐰𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦, 𝟐𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮?

𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑝𝑟𝑒-𝑤𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑘𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑔ℎ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖.

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑜́ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖𝑚 đ𝑒̣𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑎̂́𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔.

𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ

𝐕𝐚̣̂𝐲, 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐯𝐞̂̀ “ 𝐊𝐲́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐨𝐰 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭?

𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝, “𝑠𝑖𝑒̂𝑢” 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂.

𝑆𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖. 𝑉𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: “𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̣.”

𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ “𝑘𝑦́ 𝑠𝑢̛̣” 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖. 𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑒̂́𝑛 10 𝑛𝑎̆𝑚, 20 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎.

“𝘚𝘢𝘶 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘢̀ đ𝘪, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘶̛́𝘤 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢𝘪 𝘥𝘢̂̀𝘯. .
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘶̛̃𝘶. . .”
——————————————–

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 | 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐅𝐢𝐥𝐦 𝐓𝐞𝐚𝐬𝐞𝐫
Tổ chức sản xuất: The Vow Films
Kịch bản: Chi Đoàn | Kim Huynh
Đạo diễn: August.H
Đạo diễn hình ảnh: Hoàng Việt
Biên kịch: Đông Hải
Quay phim: Mai Thanh An
Phụ máy: Tịnh Hồ
Flycam: Matthew
Makeup & Hair: Huyền Lê
Thiết bị máy quay, ánh sáng: Noel Lâm
Dựng phim & chỉnh màu: Erik Hoàng
Photography: KT MARRY Studio

#thevowfilms #lovestory #shortfilm

SHARE
COMMENTS